سایت همسریابی موقت هلو


سایت دوست یابی همجنسگراها در ایران

آر...دوست یابی همجنسگراها تلگرام...نه بابا دارم خواب میبینم... پاهاشو به عرض شونه اش باز کرده بود و دست به سینه داشت با لبخند نگاهم میکرد خودش بود داد زدم

سایت دوست یابی همجنسگراها در ایران - دوست یابی


آدرس سایت دوست یابی همجنسگراها

 اصلا دوروز دیگه ام نیا بمون همون جا... و گوشی رو بدون معطلی قطع کردم....   دوباره سرمو گذاشتم رو میزو اشکام رونه صورتم شد. .. آخه  چرا من. ...باید انقدر با بقیه فرق کنم باید انقدر بدبخت باشم... چهار روز دیگه مراسممون بود و دوست یابی همجنسگراها تلگرام دو هفته است که دوبی دنبال کارای شرکته...کم کم به این نتیجه رسیدم که. من واقعا بدبختم... سه روز بعد از اون تماس دوست یابی همجنسگراها به آقا جون... شرکت طرف قرار داد.

گفته بود که باید خود صحفه دوست یابی همجنس گرایان حضور داشته باشه

گفته بود که باید خود صحفه دوست یابی همجنس گرایان حضور داشته باشه... چادرمو برداشتمو از موسسه رفتم بیرون... باید میرفتم خونه مامان جون. گوشیم زنگ خورد...مامانم بود... الو مامانی سلام. سلام دختر جون کجا موندی....دخترم خونه نری ها آذر جون با آقا کیان اومدن دنبالمو توام بیا اینجا... چشم مامانم. دارم میام هرچه کسکم.. ماشینو روشن کردم و رفتم سمت خونه بابا کیان. ...حتما بابا کیان فهمیده که من از نیومدن دوست یابی همجنسگراها تلگرام ناراحتم خواسته بریم اونجا.... ..

ریموتی که رو ماشین بود زدم. .. و رفتم داخل... اینجا بدون دوست یابی همجنسگراها هیچ جذابیتی واسم نداشت.رفتم در پشتیو باز کردم...و کیفمو برداشتم... دنبال موبایلم میگشتم که تو کیفم بود... داشت زنگ میخورد اصلا مواظب جلو پام نبودم و سرم تو کیفم بود الان بود که با کله بخورم زمین آها پیداش کردم درش   اوردمو سرمو بالا گرفتم. ..آر...دوست یابی همجنسگراها تلگرام...نه بابا دارم خواب میبینم... پاهاشو به عرض شونه اش باز کرده بود و دست به سینه داشت با لبخند نگاهم میکرد خودش بود داد زدم دوست یابی همجنسگراها.... بفداتتتتت..

دوییدم سمتشو خودمو انداختم تو بغلش... آروم درگوشم گفت دوست یابی برای همجنس گرایان گیان کی اومدی عمرم. ...چرا دروغ گفتی ها. ..ها... الهی من فدات شم یه نگاه به سمت راست بکن... آروم نگاهمو به آلاچیق دوختم. واییییی نه..نه.. آره دوست یابی برای همجنس گرایان آره... حالا هرچی من خودمو عقب میکشیدم دوست یابی همجنسگراها مگه ول کن بود... ولم کن. نمیکنم مال خودمی. ای بابا ول کن.

دوست یابی همجنسگراها تلگرام هم منو ول کرد

یه هویی همه از خنده منفجر شدن... دوست یابی همجنسگراها تلگرام هم منو ول کردو و رفتیم تو جمع نشستیم همه بودن به همه سلام کردم و من از خجالت داشتم آب میشدم   صحفه دوست یابی همجنس گرایان همش در گوشم پچ پچ میکرد... جوجه. ...حالت خوبه.... اره اما باهات قهرم... چرا....اااا خوب میخواستم سورپرایزت کنم. سورپریز. .ها میدونی چقدر گریه کردم... با دست زدم تو سرشو گفتم ااااا دوست یابی همجنسگراها ببخشید گلممم....فداتشم به فکرچهار روز دیگه باش که. ..میشی مال خود خودم.... خانمی.... بیا ببین چی واست گرفتم... 

مطالب مشابه


آخرین مطالب