سایت همسریابی موقت هلو


سایت های معتبر همسر یابی و دوست یابی

این حرف دل منم بود منم وقتی میخوابیدم باید حتما سرم روی بازوی کانال همسریابی و دوستیابی بود که خوابم میگرفت.سرمو گذاشتم رو سینه همسر یابی و دوست یابی و گفتم

سایت های معتبر همسر یابی و دوست یابی - همسر یابی


آدرس همسر یابی و دوست یابی

کانال همسریابی و دوستیابی در تلگرام و همسریابی موقت هلو داشتن قدم میزدن... الهی اینا چقدر به هم میااآاان میدونی ما کلا خانوادگی خوشتیپ و البته خوش قیافه ایم واسه همینه به همه میایم. ببین منو احسان تک بودیم تک... اونم به تو همسریابی موقت هلو افتادیم... سوغاتی بی سوغاتی مال خودمه. .شوشو خودم اورده. ..دوست دارم دلم میخواد... اوه. ..اوه چه زبونت دراز شده. با خباثت نگاهم کردو گفت...

تا چهارروز دیگه رامت میکنم.   سرمو انداختم پایین و صدای زیپ چمدون اومد. این ساک کلا مال خانم گل خودمه.. همه لباسا خیلی زیبا بودن خیلی. ..خیلی واقعا ناز بودن اونقدر که دوست داشتم همین الان امتحانشون کنم. ببین میدونم دوست داری الان بپوشی ولی اگه بپوشی چهارروز جلو میوفتیم من خیلیم بدم نمیادا.... با یکی از همون لباسا زدم تو سرشو و گفتم. همسر یابی و دوست یابی بسه. ...اه... بی بلا چشششم چشششم... چرا. اخم کردو گفت چرا. ..وچیه نداره

کانال همسریابی و دوستیابی چشماتو ببند.

همین که گفتم کانال همسریابی و دوستیابی چشماتو ببند. فعلا باز نکنیاااا. دستمو گرفتو به سمت خودش کشوند... احساس سردی تو انگشت حلقه ام حس کرد. حالا باز کن ووووای همسر یابی و دوست یابی مرسی خیلی نازه ووووواییی. خواهش میشه توله. ...این اگه ازدستت بیرون بیاد یا حتی بین انگشتات رد و بدل شه شهیدی شهید...   وای این خیلی نازه حتی موقع خوابم درش نمیارم خیلی دوسش دارم خیلیییی. و دست دیگه دور کمرم حلقه کرد...

کانال همسریابی و دوستیابی در تلگرام داشتم دیوونه میشدم

بعد نگاهی تو چشمام کرد و گفت: کانال همسریابی و دوستیابی در تلگرام داشتم دیوونه میشدم از وقتی رفتم خوب نخوابیدم بی تو خوابیدنو بلد نیستم بد عادتم کردی عشقم. این حرف دل منم بود منم وقتی میخوابیدم باید حتما سرم روی بازوی کانال همسریابی و دوستیابی بود که خوابم میگرفت.سرمو گذاشتم رو سینه همسر یابی و دوست یابی و گفتم. کانال همسریابی و دوستیابی در تلگرام خیلی دلم واست تنگ شده بود... چند تا بوسه به سرم زدو دست دیگه اشم محکم دورم حلقه کرد. ای جونم داشتم واسه این بغلت جون میدادمآ. داشت فشار دستاشو خیلی زیاد میکرد سرمو برداشتمو گفتم.

آی. ..آی کانال همسریابی و دوستیابی...آریااا. به من چه خب دستام دارن حرف لبمو داد میزنن سریع. ...سریع سرتو بالا کن و بوسم کن. .. تا کمرت خورد نشده... سرمو برداشتمو گفتم آییی... .. و من که مسخ شده بودم همسر یابی و دوست یابی رو نمیدونم... آرییی با دیدن ما حرفش تو دهنش خشک شد... و سرشو انداخت پایین...   من بازم اومدم وسط عملیات عاشقانه.

مطالب مشابه


آخرین مطالب